A megjelenített termékkép a valóságtól eltérhet.

Air Wick Bársonyos Szatén és Éji Liliom Utántöltő elektromos légfrissítő készülékhez 19ml

Elektromos légfrissítőhöz szabályozható illaterősséggel.

  • Természetes illóolajokkal
  • Folyamatos, hosszantartó illat
  • Szabályozható illaterősség1 200 Ft

945 Ft (ÁFA nélkül)

Egységár: 63 158 Ft / liter

Elfogyott

Értesítsenek, ha ismét kapható

Cikkszám: TI-TI-AWMCSUBSZ Kategória:

Termékleírás

Elkészítés és felhasználás

Csak Air Wick vagy Botanica by Air Wick készülékkel használja.
1. Vegye le a parfümös üveg tetejét.
2. Kattanásig nyomja az üveget a készülékbe, mindvégig függőlegesen tartva.
3. Dugja a csatlakozót a dugaszolóaljzatba.
4. A kívánt illaterősséget a készülék tetején található szabályozó segítségével állíthatja be (legnagyobb jel = legmagasabb illaterősség).
5. Ha cserélni kívánja az utántöltőt, először húzza ki a készüléket a konnektorból. A parfümös üveg eltávolításához nyomja meg erősen a készülék elejét.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Általános P102Gyermekektől elzárva tartandó

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék
edényét vagy címkéjét.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat

Megelőzés P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező

Elhárítás P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi segítséget
kell kérni.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos
vízzel.

P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:
orvosi ellátást kell kérni.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, vagy orvoshoz.


Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét is, és a felhasználási utasításban leírtakat minden körülmény között tartsa be!

Forgalmazó:

RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36-1) 551-5610
www.rbeuroinfo.com

Tömeg 0,1 kg
CLP - figyelmeztető mondat

H226, H301, H302, H312, H315, H317, H319, H361, H373, H400, H410, H411, H412

CLP - piktogram

Egészségi veszély

Veszélyességi információk

GHS07 - Egészségi veszély
Egészségi veszély
H226
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301
Lenyelve mérgező.
H302
Lenyelve ártalmas.
H312
Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315
Bőrirritáló hatású.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H361
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
H373
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő termékek

Hasonló termékek

Akik ezt a terméket megvették, ezt is érdekesnek találták: